Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud houdt de geleverde materialen uw eigendom blijven en pas veranderen van eigenaar als de materialen betaald zijn.

Dit moet u zeker vastleggen (bevestigen in de opdrachtbevestiging en laten onderteken anders is het niet geldig). De koper is eigenaar van de materialen als de (volledige) koopprijs betaald. Het eigendomsvoorbehoud moet in een koopovereenkomst of in de algemene voorwaarden worden opgenomen.  U moet aantoonbaar maken deze voorwaarden zijn getekend of zijn geaccordeerd.

Voorbeeld-clausule eigendomsvoorbehoud:

“De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde en nog af te leveren goederen, totdat de koopprijs voor al deze  goederen geheel is voldaan.”

In een faillissement is het voor u van belang om de zaken die door u onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd zo snel mogelijk terug te eisen en op te halen bij de curator (of het bedrijf).

Dit kan ook bij artikelen waarop door de verkoper het pandrecht is gevestigd. Mocht u echter ondanks alles toch achter het net vissen en van de curator het bericht ontvangen dat er voor u geen betaling of deelbetaling inzit, dan is er in  ieder geval een mogelijkheid om de door u reeds afgedragen BTW terug te krijgen.